Departaments Jurídics

Gestió eficient del Departament Jurídic de la seva Organització.

• Accés centralitzat a la informació de a través d´un canal únic
• Gestió d`Expedients interns i processos jurídics ( en òrgan extern, p.e Tribunals)
• Gestió de contractes amb tercers
• Gestió dels contractes de treball de la companyia
• Control de la rendibilitat dels col·laboradors.
• Àrea d’accés reservat pels altres departaments de la seva organització ( documents compartits i situacions dels processos)

Departamento Jurídico

¿És important poder gestionar, de forma simple, tots els contractes que la seva organització té amb tercers?

GESTIÓ DE CONTRACTES
El registre de contractes amb tercers l`hi permet una gestió eficaç, anticipant-se a cada renovació i potenciant les negociacions a escala.

¿Necessita agilitzar la forma en que els altres departaments de l`organització realitzen consultes al departament jurídic?

LA INTRANET PER A CLIENTS ÉS PER AQUESTA FINALITAT: DIGITALITZAR LES SOL·LICITUDS AL DEPARTAMENT JURÍDIC
La Intranet per a Clients, permet una visió limitada i totalment controlada de la informació existent de cada expedient o procés. Les credencials d`accés són gestionades per vostè, així com el tipus d´informació que és possible ser consultada.

Augmenti l`eficiència del seu Departament JurídicArrastri, classifiqui, guardi y, a continuació, consulti

Pot fer Drag’n Drop d`arxius directament a la plataforma
JurisFlow l`hi permet un arxiu digital i organitzat de documents, perquè pugui consultar-los en qualsevol lloc on es trobi

‣ Arxivi proves forenses com a parts d`un procediment.
‣ Organitzi els seus models de Minuta i comparteixi-les amb el departament jurídic
‣ Guardi els article importants
‣ Creï la base de dades de coneixement del seu departament jurídic


  Centralitza la gestió de contractes

  Un arxiu eficaç de tots els contractes existents
  Es tracti de contractes de treball o contractes de serveis, pot utilitzar Jurisflow per gestionar eficaçment els contractes amb tercers
  Aquest sistema l´hi permet:

  ‣ Registrar i classificar tots els contractes que hagi subscrit amb tercers.
  ‣ Ser advertit al seu degut temps, per poder optar per la renovació del contracte
  ‣ Quantificar el total de contractes de serveis subscrits amb tercers per permetre elaborar estratègies de negociació de preus d`escala.


   No queda res pendent de facturar

   ¿S`està realment facturant al client tot el temps aplicat en els seus assumptes?
   JurisFlow l`hi permet controlar les activitats administratives a través del registre diari en el TIMESHEET de les activitats realitzades, així com dels costos a imputar.
   JurisFlow implementa el concepte de Validació de temps i costos. A través d`aquesta funcionalitat, tots els valors seran degudament analitzats i enquadrats en una de les següents opcions

   ‣ Haurà de ser imputat al client- serà reflectit en la minuta a presentar.
   ‣ Haurà de considerar-se dintre d´un acord
   ‣ No haurà d`imputar-se, en aquest cas s`haurà d`identificar la raó.

    Els altres departaments tenen un canal propi d`accés la informació

    ¿És freqüentment interromput per trucades telefòniques per sol·licitar informació sobre la situació d´un expedient?
    JurisFlow l`hi dona resposta a aquest problema
    A través de la utilització del portal del client, podrà donar accés a part de la informació, relacionada amb els assumptes que els altres departaments tenen oberts en el seu departament jurídic.
    El portal de client és un factor de diferenciació, així com de fidelització dels clients
    Aquest accés està configurat per vostè, client per client, determinant el tipus d`informació a la que donarà accés


     Indicadores de rendiment.

     Perquè només manegem el que de fet coneixem…
     JurisFlow l´hi permet accedir a un conjunt d`indicadors estadístics extrets directament de la informació existent.
     Mesuri l`activitat del seu departament jurídic, recorrent a KPI`s com:

     ‣ Valor de recuperació de una cartera
     ‣ Total recuperat en el mes actual
     ‣ Rendibilitat dels Advocats
     ‣ Rendibilitat dels acords assolits
     ‣ Rendibilitat dels lots ( Per el contenciós)


      Accés a tots els emails intercanviats en el marc d´un Expedient

      L`accés als emails intercanviats amb un determinat client es facilitat com un recurs a Jurisflow. Independentment del col·laborador o de la direcció de correu electrònic utilitzada, cada missatge es copia automàticament a l’àrea de correus electrònics del client.
      ¿El seu client té diversos contactes i varies direccions de correu electrònic? ¡ Els missatges s`arxiven de la mateixa manera!
      Aquest sistema de classificació té les següents característiques:

      ‣ S`executa de forma automàtica i temporitzada
      ‣ Permet eliminar dominis i direccions per garantir-ne la confidencialitat.


       El seu assistent personal en format digital

       JurisFlow l`hi ofereix una agenda per a cada col·laborador. Les agendes de recursos o genèriques que es poden usar, són il·limitades.
       ¿Què més necessita per poder organitzar-se adequadament?
       Aquest Sistema de Agendes l`hi permet:

       ‣ Determinar el grau de privacitat de cada agenda.
       ‣ Visualitzar els dies festius/dies de NO treball
       ‣ Visualitzar totes les tasques planificades, per superposició amb l`Agenda Personal.
       ‣ Distingir les diferents anotacions per TIPUS.
       ‣ Controlar el terminis de cada tasca, a més de la data d`execució planificada
       ‣ Definir avisos de proximitat d´una cita fixada.